%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-9-%d8%af%db%8c

بیانیه ۹ دی

دی ۷م, ۱۳۹۵
در نهم دی ماه دست اراده الهی دیده شد و گرنه این کارها ،کارهایی نیست که با اراده ما انجام بگیرد.این کار خداست،این دست الهی است ،این چیزها دست من و امثال من نیست(رهبر... ادامه